ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STRIJBOSCH BV

Definities en algemeen
1.1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Strijbosch: De besloten vennootschap Strijbosch B.V., statutair gevestigd te Nistelrode, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 16083426.
Klant: Iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Strijbosch een overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Strijbosch en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Producten: Alle zaken en diensten die Strijbosch aanbiedt, waaronder verstaan de verkoop en verhuur van producten.
1.2. Alle door Strijbosch genoemde bedragen en prijzen zijn in euro’s exclusief BTW, en exclusief eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdragen, verzend- of bezorgkosten en schoonmaakkosten.

Offertes en aanbiedingen
2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvraag door de klant verstrekte gegevens. Aanbiedingen behouden hun geldigheid tot maximaal 14 dagen na offertedatum, tenzij anders is overeengekomen.
2.2. Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden Strijbosch nimmer, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd.
2.3. Strijbosch kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor onjuistheden betreffende tarieven, afbeeldingen, vermeldingen van maatvoering, capaciteit en gewichten.

Eigendomsvoorbehoud
3.1. Strijbosch blijft eigenaar van het verkochte product zo de klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Levering verkochte/verhuurde zaken, bezorging, verhuur, montage
4.1. Desgewenst kan de klant gebruik maken van de bezorgservice van Strijbosch. Daarvoor kunnen bezorgkosten in rekening worden gebracht. Strijbosch informeert de klant vooraf over de hoogte van de eventueel noodzakelijke bezorgkosten bij het opstellen van de overeenkomst/factuur.
4.2. De klant dient voorafgaand aan de bezorging de (contact)gegevens op de overeenkomst/- factuur/offerte/orderbevestiging te controleren op juist- en volledigheid. Indien de gegevens onjuist/onvolledig zijn, dient de klant direct contact op te nemen met Strijbosch.
4.3. Indien Strijbosch zich tegenover de klant heeft verplicht het verkochte of verhuurde materiaal bij de klant te bezorgen, zal Strijbosch ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Niet nakomen van de levertijd door Strijbosch kan echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling, ook niet na eventuele ingebrekestelling door de klant.
4.4. Over dagen gedurende welke Strijbosch niet in staat is het gehuurde materiaal ter beschikking te stellen aan de klant, is aan Strijbosch geen huur verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.
4.5. Het afleveren van het verkochte of verhuurde materiaal door Strijbosch geschiedt op het door de klant opgegeven adres op de begane grond aldaar, welk adres goed bereikbaar dient te zijn. Indien aflevering op een andere verdieping dient plaats te vinden, dient de klant dit vooraf te melden. Eventuele meerkosten relaterend aan het geven van incorrecte informatie met als gevolg extra benodigde laad- of lostijd komen voor rekening van de klant.
4.6. Voor het ter beschikking stellen van monteurs en/of ander personeel worden alle werk- en reisuren in rekening gebracht bij de klant. Ook eventuele extra materiaalkosten kunnen bij de klant in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen zoveel als mogelijk op voorhand door Strijbosch inzichtelijk worden gemaakt.
4.7. De klant dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegde persoon gedurende de afgesproken levering dag aanwezig is voor de inontvangstneming van de verkochte of verhuurde zaken. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft Strijbosch het recht om de verkochte of verhuurde zaken mee terug te nemen. Eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn voor rekening van de klant.
4.8. De klant dient er voor te zorgen dat de noodzakelijke aansluitingen (Elektrisch, Water, Gas) in relatie met de uit te leveren apparatuur aanwezig en werkend zijn.

Prijzen, betaling en incassokosten
5.1. De klant betaalt de prijs direct en contant bij de aflevering van het product respectievelijk na het verrichten van de diensten, tenzij anders is overeengekomen. Onder contante betaling valt ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een Strijbosch aangegeven bankrekening. Strijbosch heeft het recht vooruitbetaling te verlangen.
5.2. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurfatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3. Door de klant gedane betalingen worden eerst gebruikt voor de betaling van verschuldigde kosten en rente en vervolgens voor betaling van opeisbare vorderingen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
5.4. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de klant, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag. Indien de klant niet of niet tijdig betaalt, is de klant aan Strijbosch naast de hiervoor bedoelde rente, tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zijnde 15% met een minimum van EUR 150, = exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover de klant niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Strijbosch aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximale toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
5.5. Strijbosch behoudt zich het recht voor om een jaarlijkse indexering door te voeren op assortimenten en dienstentarieven. 

Garanties
6.1. Een door Strijbosch, de fabrikant of de importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die de klant op grond van de overeenkomst tegenover Strijbosch kan doen gelden.

Klachten bij reclamatie
7.1. Het verkochte product dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door de klant. Aanmerkingen of klachten ten aanzien van producten dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de betreffende producten aan Strijbosch kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Strijbosch ter zake gebreken in de producten.

Huurovereenkomst, reparatie en onderhoud
8.1. Gedurende de huurovereenkomst komt het risico van diefstal/verduistering of verlies voor rekening van de klant, ook indien te dier zake geen sprake is van schuld van de klant.
8.2. Voor rekening van Strijbosch komt het behoorlijk en tijdig uitvoeren van onderhoud, vernieuwingen en vervangingen van (versleten onderdelen van) roerende zaken die tot het gehuurde behoren mits zij door een oorzaak die niet voor risico van de klant komt teniet zijn gegaan of verloren zijn geraakt. De kosten van herstel van technische gebreken komen ten laste van de klant, tenzij op de betreffende (onderdelen van) roerende zaken garantie is verleend door Strijbosch. Onder de kosten van herstel worden onder meer verstaan de voorrijkosten en het uurloon van (monteurs van) Strijbosch. Deze kosten zullen zoveel als mogelijk op voorhand door Strijbosch inzichtelijk worden gemaakt.
8.3. Indien een storing optreedt dient de klant deze terstond bij Strijbosch te melden. Strijbosch spant zich ervoor in de aangemelde storingen zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na de melding van de klant te zullen verhelpen. Indien deze termijn eindigt op een zaterdag, zondag en/of algemene feestdag wordt deze termijn verlengd met de duur van zo een dag.
8.4. De klant is verplicht om het gehuurde bij een solide en in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij tegen in elk geval de risico's van brand, blikseminslag, storm, neerslag, wateruitstroming, beschadiging door enige andere uitwendige of inwendige oorzaak, diefstal en verduistering te verzekeren en door regelmatige premiebetaling verzekerd te houden tot aan de teruggave van het gehuurde aan verhuurder.

Aansprakelijkheid
9.1. Strijbosch is in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst niet aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, onrechtmatige daad of op een andere grond, behoudens hetgeen in de volgende leden van dit artikel is bepaald.
9.2. De totale aansprakelijkheid van Strijbosch wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, uit onrechtmatige daad of anderszins, daaronder nadrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met de klant overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag dat aan Strijbosch is betaald of betaald had moeten zijn voor het betreffende product waarbij bij duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de betreffende dienst voor één (1) jaar. In geen geval bedraagt de totale aansprakelijkheid van Strijbosch onder de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, meer dan één honderdduizend euro (€ 100.000, -). Voorgaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid voor Strijbosch gelden ook ten aanzien van enige garanties en vrijwaringsverplichtingen van Strijbosch.
9.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- redelijke kosten die de klant heeft gemaakt om de prestatie van Strijbosch aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
- redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht; en
- redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
9.4. Iedere aansprakelijkheid van Strijbosch voor andere schade dan directe schade, zoals voor gevolgschade, afgeleide schade en immateriële schade is geheel uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in het vorige lid. De klant dient zich zo nodig hiervoor zelf te verzekeren.
9.5. Strijbosch is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald.
9.6. De klant vrijwaart Strijbosch tegen alle aanspraken van derden, de in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de klant geleverde producten.
9.7. Dit artikel beperkt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid van Strijbosch voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Strijbosch zelf.
9.8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk meldt en dat aan Strijbosch een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Elk recht op schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt in het geval niet binnen drie (3) maanden na het moment waarop de schade zich voor het eerst heeft geopenbaard, door de klant ondubbelzinnig en schriftelijk aanspraak op schadevergoeding is gemaakt.

Overmacht
10.1. Onder overmacht wordt – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - verstaan alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Strijbosch geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Strijbosch niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: stroomstoringen of uitval van de internetverbinding, werkstakingen in het bedrijf van Strijbosch of van toeleveranciers.
10.2. Strijbosch kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Diverse bepalingen
11.1. Voor zover de klant een natuurlijk persoon is, geeft de klant hierbij aan Strijbosch toestemming om zijn persoonsgegevens in een bestand, als bedoeld in artikel 1 sub c Wet bescherming persoonsgegevens, op te (laten) nemen en te (laten) verwerken.

Forumkeuze en toepasselijk recht
12.1. Op alle door Strijbosch gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit met Strijbosch gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van rechtbank Oost-Brabant.

Contact

Vragen over onze Algemene Voorwaarden? Bel met ons +31 (0)412 617 702 of stuur een mail naar verkoop@strijbosch.nl
Het is ook mogelijk het onderstaande contactformulier in te vullen: